banner
banner

Co obejmuje prawo autorskie?

Co obejmuje prawo autorskie?

Prawo autorskie jest częścią dziedziny prawa zwanej „prawem własności intelektualnej”. Przedmiotem, który chroni, jest myśl intelektualna. Aby jednak podlegała ona ochronie, musi zostać uzewnętrzniona w jakiejś formie (np. na papierze lub w wykonaniu na żywo). 

Najogólniej rzecz biorąc, prawo autorskie to zespół norm prawnych mających na celu ochronę twórczości w nauce, literaturze i sztuce. W dniu 4 lutego 1994 r. została przyjęta ustawa o prawie autorskim. Jednak od tamtego czasu była kilkakrotnie zmieniana. Warto być na bieżąco z przepisami prawa autorskiego lub korzystać z porad adwokata w tym obszarze. Osoby, które potrzebują pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego, powinny skontaktować się z dobrym prawnikiem np. z krakowską kancelarią Proniewski Przybyłka: https://ppsc.pl/adwokat-krakow/

Jakie są różne rodzaje praw autorskich?

Prawa autorskie dzieli się na osobiste i majątkowe. W przypadku praw osobistych, wszystkie dzieła stworzone przez kogokolwiek (np. fotografie, rysunki itp.) są chronione prawnie. Nie muszą twórcy o tym informować. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w utworze bez zgody autora. Każde wykorzystanie utworu musi być nadzorowane przez jego autora. Prawa moralne nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. W przypadku autorskich praw majątkowych twórca utworu ma wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania nim. Ma on również prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu przez osoby trzecie. Autorskie prawa majątkowe mogą być również odsprzedawane lub sprzedawane na wyłączność.

Jak długo obowiązują prawa autorskie?

Czas trwania praw autorskich jest bardzo różny. Ekonomiczne prawa autorskie mają okres obowiązywania od 50 do 70 lat. Programy radiowe i telewizyjne są chronione prawem autorskim przez 50 lat. Czas ochrony liczy się od roku, w którym program radiowy lub telewizyjny został wyemitowany. Wideogramy i fonogramy są również chronione przez 50 lat. W przypadku utworów nierozpowszechnianych obowiązuje 70-letni okres ochrony. Czas ochrony tych utworów rozpoczyna się w roku, w którym ustalona została data produkcji utworu. Autorskie prawa majątkowe wygasają 70 lat po śmierci twórcy utworu. Po tym czasie dany utwór przechodzi do tzw. domeny publicznej. Oznacza to, że dzieło twórcy może być teraz swobodnie wykorzystywane. Jeśli utwór ma więcej niż jednego autora, prawa majątkowe wygasają 70 lat po śmierci autora, który przeżył pozostałych autorów. Prawa moralne są nieograniczone w czasie. Istnieją one nadal po śmierci autora utworu, a małżonek może domagać się ich ochrony.


Article Categories:
Prawo

Recent Posts

Related Posts


Popular Posts